İLAN

T.C. ÇORUM 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/595 Esas

DAVALI : SİBEL ÖZÇETİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mernis adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, mernis adresinizin aynı zamanda davacının oturduğu adres olduğu, adres araştırmasından da bir netice alınamadığın danduruşma gününün 7201 sayılı kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

07/02/2024 günü saat: 11:20'de ön inceleme duruşması yapılacaktır. HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarınızı, delillerinizi, delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsanız tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek veya başka yerden getirtilecekse gerekli açıklamayla ilgili eksikliği HMK.140/5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız, Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek delillerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmezse dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Hakim 179317

e-imzalıdır

#ilangovtr Basın No ILN01938377