MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ İÇİN 2024-2025 YILLARI MERKEZİ SATINALMA VE İHTİYAÇ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ İÇİN 2024-2025 YILLARI MERKEZİ SATINALMA VE İHTİYAÇ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1425482

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ İÇİN 2024-2025 YILLARI MERKEZİ SATINALMA VE İHTİYAÇ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZİN 2024-2025 (24 AY)YILLARI MERKEZİ SATINALMA VE İHTİYAÇ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1-Hitit Ünv. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2-Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3- Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4-İskilip Devlet Hastanesi 5-Alaca Devlet Hastanesi 6-Mecitözü Devlet Hastanesi 7-Kargı Devlet Hastanesi 8-Bayat Devlet Hastanesi 9-Sungurlu Devlet Hastanesi 10- Osmancık Devlet Hastanesi 11-Dodurga İlçe Devlet Hastanesi 12-Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi 13-Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi 14-Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesi 15-Laçin Toplum Sağlığı Merkezi 16-Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi 17-112 İl ambulans Servisi Başhekimliği 18-İl Sağlık Müdürlüğü ve İhtiyaç duyulması halinde diğer bağlı tesisler.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No:3 ÇORUM)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli SBYS üreticisi ise KTS'de kayıtlı olduğuna dair belge sunacaktır.

İsteklinin SBYS bayisi olması durumunda ise;

a. SBYS üreticisinin KTS'de kayıtlı olduğuna dair belgeyi

b. SBYS üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel iştirak yetki belgesini sunacaklardır.

İstekli Firmalar ihale sonrasında ilgili belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini idarenin belirleyeceği süre içerisinde idareye sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir

#ilangovtr Basın No ILN01946865