KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ2024 YILI İŞ MAKİNELERİ İÇİN 85000 LİTRE AKARYAKIT MAL ALIM

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ2024 YILI İŞ MAKİNELERİ İÇİN 85000 LİTRE AKARYAKIT MAL ALIM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1360238

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mihrihatun Mahallesi Hastane Caddesi 74 19900 KARGI/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3646512011 - 3646512205

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ2024 YILI İŞ MAKİNELERİ İÇİN 85000 LİTRE AKARYAKIT MAL ALIM

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

85.000 LİTRE MOTORİN MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

01.01.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında İdaremizin matbu Akaryakıt Alındı Fişi karşılığında 7 gün 24 saat boyunca Taşıt Tanıma Sistemli yüklenici firmanın akaryakıt istasyonları ile Kargı İşletme Müdürlüğüne uzaklığı 5 Km mesafeye kadar isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıt firmasının tüm istasyonlarından İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı bulunduğumuz kurum araçları depolarına peyder pey teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında İdaremizin matbu Akaryakıt Alındı Fişi karşılığında 7 gün 24 saat boyunca Taşıt Tanıma Sistemli yüklenici firmanın akaryakıt istasyonları ile Kargı İşletme Müdürlüğüne uzaklığı 5 Km mesafeye kadar isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıt firmasının tüm istasyonlarından İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı bulunduğumuz kurum araçları depolarına peyder pey teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.12.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge
2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayiilik yazısı veya bayiilik sözleşmesi.
3-İstekliye EPDK tarafından bayiilik yapmak üzere verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayiilik belgesi.
4-İstekliye ait olan iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde olduğunu gösterir iş yeri açma ve izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge
2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayiilik yazısı veya bayiilik sözleşmesi.
3-İstekliye EPDK tarafından bayiilik yapmak üzere verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayiilik belgesi.
4-İstekliye ait olan iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde olduğunu gösterir iş yeri açma ve izin belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01940014