GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (13-18 YAŞ) - AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 MALİ YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1414652

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (13-18 YAŞ) - AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü /Mimar Sinan Mah.8.Cad. No:5 19100 ........ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642241294 - 3642242215

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 MALİ YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI 6 AYLIK OCAK - HAZİRAN) 162 KALEM 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yaşam Birimleri, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden 5(beş) iş günü içerisinde peyder pey 30.06.2024 tarihine kadardır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslimat, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren ilk iş günü işe başlanacak olup, peyder pey sözleşme bitiş tarihi 30.06.2024 'e kadar devam edecektir. Malzemenin teslim yeri Kuruluşa ait yaşam birimleridir. Yüklenici tarafından idareye getirilecek bütün malzemeler, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik esasları dahilinde hafta içi 10:00-15:30 saatleri arasında Kuruluşumuzda kurulan Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır. İhale konusu malların duyusal ve fiziksel muayenesi söz konusu malların özelliklerine göre renk ve görünüşüne bakılarak, koklanarak, tadılarak pişirilerek ve çiğnenerek yapılacaktır. İdare ihtiyacına göre oluşturacağı listeleri yüklenici firmaya bildirilecektir. Listelere göre teslimat yapılacak. kesinlikle listelerin birleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Yüklenici firma siparişi verilen o parti malların miktarlarında artırma ve eksiltme yapamayacaktır. Ekmek ihtiyacımız bir gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak temin edilecektir. Ekmek ihtiyacımız 1 gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİMARSİNAN MAH. 8. CADDE NO:5


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

AŞAĞIDA BELİRİTİLEN  GIDA MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE  BELİRTİLEN ÖZELLİKLER DOĞRULTUSUNDA ÜZERLERİNDE İSTEKLİ FİRMANIN ADININ YAZILI OLDUĞU ETİKETLİ VEYA İŞARETLİ 1 'ER ADET NUMUNEYİ İHALE SAATİNE KADAR MİMARSİNAN MAHALLESİ 8. CADDE NO:5 MERKEZ ÇORUM ADRESİNDE BULUNAN ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İHALE TARİHİNE KADAR TUTANAK KARŞILIĞINDA  TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.SÖZ KONUSU TUTANAK YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA KAYIT EDİLEREK  İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.İDAREYE NUMUNELERİ TESLİM ETMEYEN  VEYA NUMUNELERİ UYGUN OLMAYAN İSTEKLİLİERİN TEKLİFİ BELİRTİLEN KISIMLAR İÇİN  GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Sucuk (180-250 gr) 1 Adet

Süt (1 Lt) 1 Adet

Beyaz Peynir (500 gr) 1 Adet

Siyah-Yeşil Zeytin 

Domates Salçası (800 gr paketlerde ) 1 adet

Krem Çikolata (500 gr) 1 paket

Meyve Suyu (1 lt ) 1 adet

Makarna (500 gr ) 1 adet

Ayçiçekyağı (1 lt) 1 adet

Zeytinyağı (1 lt) 1 adet

Ketçap-Mayonez (850 gr ) 1 adet

Nohut (1 kg pakette) 1 adet

Kuru Fasulye (1 kg pakette) 1 adet


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01946441