Çorum'un bu ilçesindeki öğrenciler Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı Çorum'un bu ilçesindeki öğrenciler Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı

Çorum'un İskilip ilçesinde iş arayanlar için heyecan verici bir fırsat ortaya çıktı. İskilip Belediyesi, çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapacağını duyurdu. Aranan pozisyonlar arasında muhasebeci, şoför, eğitmen, tahsildar ve zabıta memuru bulunuyor.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

İskilip Belediyesi memur alımı başvuruları 15 Ocak-17 Ocak 2024 tarihleri arasında İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No:2/4 İsilip/ÇORUM adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurabilinecek olup, geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgelerle birlikte müracaatlarını yapabilecekler.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur alımı için sözlü sınav 31.01.2024 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresindeki İskilip Belediye Başkanlığı –ÇORUM adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 31.01.2024 tarihinde saat 14.00’da başlamak üzere Yenicami Mahallesi Çorum 1.Sokak No:2/4 İskilip/ÇORUM adresindeki İskilip Belediye Başkanlığı – ÇORUM adresinde, uygulama sınavı 05.02.2024 tarihinde saat 13.00’da başlamak üzere Hacıpiri Mahallesi, Yatılı Bölge Okulu, Küme Evler No:5 yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.