ÇORUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇORUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/429811

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇORUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇORUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ÇORUM AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mal teslimi ilgili sağlık tesisine, sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili Sağlık Tesisine cihaz/cihazların montajı ve kurulumu yapılarak çalışır bir vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli firmalar  "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'nin tarih ve nosunu belirteceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,• İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu•  İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,•  İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli MalıBelgesi,• Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original Equipment Manufacturer - Original Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,• Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Cihaz kalibrasyona tabi değilse cihazın kalibrasyona tabi olmadığına dair teklifle beraber Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyanda bulunulacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Teklif edilen ürünler için teknik şartnamede belirtilen hükümler geçerli olup, belirtilmediği takdirde en az 2 (İki) yıl garantili olacak ve bu garanti belgesi Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından muayene aşamasında verilecektir. (veya fatura garanti başlangıç tarihi olarak belirlenecektir.)2- Firmalar(ihaleye bayilerin girmesi halinde hem yetkili firma hem bayi fiyat listelerini verecektir.) teklif edecekleri cihaz/cihazlar için teknik şartnamede belirtilen hükümler geçerli olup, belirtilmediği takdirde en az 10 yıl sureyle geçerli yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini,  Parça halinde bulunan cihazlardan oluşan sistemler için cihazların ayrı ayrı fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere ihale komisyonuna sunacaklardır (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, Parça halinde bulunan cihazlardan oluşan sistemler için cihazların ayrı ayrı fiyat listesini, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). İstekliler teklif ettikleri cihazın yedek parçası olmaması halinde bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir. Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (tüp ve sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz/demirbaş bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatların cihaz bedelinin % 200’ünü geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir.3-Teklif veren firmalar (ihaleye bayilerin girmesi halinde hem yetkili firma taahhütlerini verecektir.) cihaz bedelinin % 3’ünü geçmemek üzere (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) garanti sonrası yedek parça hariç, %6’sını geçmemek üzere (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) garanti sonrası yedek parça dahil  bir yıl süreli periyodik bakım bedellerini onaylı bir şekilde teklifle birlikte vereceklerdir. Cihaz bedelinin (%3’ünü / %6’sını geçmemek üzere) yüzdesi şeklinde belirtilen bir yıllık periyodik bakım belgeleri de kabul edilecektir. İstekliler teklif ettikleri cihazın periyodik bakım gerektirmemesi halinde de bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir. Aksi halde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. Bir yıllık periyodik bakım bedeli (yedek parça hariç) cihaz bedelinin %3’ünü,  (yedek parça dahil) cihaz bedelinin %6’sını geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. İstekliler, garanti sonrası süreçlerde periyodik bakım sözleşmesi yapılmaması durumunda cihaz bedelinin %1'ini geçmeyecek şekilde hastane içerisinde yapılacak arıza tespit ve giderim bedellerini muayene aşamasında (Distribütör/Üretici onaylı haller dahil) sunacaklardır (Bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim talebi olduğunda arıza tespiti ve giderimi için ayrı ücret alınmayacaktır. Arızanın giderilmesi için yedek parça gerektiğinde idarenin yedek parçayı ücreti dahilinde piyasadan temininden sonra parçanın takılarak arızanın giderilmesi işlemi bir kereye mahsus arıza tespit ve giderim ücretine dahil olacaktır.)4) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarının; "Tibbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik"  kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili cihaz için test, kontrol veya kalibrasyon zorunluluğu başlatılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, zorunluluk başlatılmadığı durumlarda ise TS EN ISO / IEC 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler" standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından "Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu" kapsamında yapıldığı belgelendirilecektir.5) Tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan "TS 12426 Yetkili Servisler için Kurallar" veya “TS 13703 Özel Servis” standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.6) Tıbbi cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı ÜTS kayıt barkodları yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.7) Aday ve istekli tıbbi cihaz alımlarında cihazın, rutin bakım periyodu (sıklığı), teknik servis modülü, dahili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair ihale komisyonuna komisyonun taleb etmesi durumunda  yazılı beyanda bulunacaktır. Tıbbi cihazların tesliminde cihaza ait kullanıcı klavuzları, teknik servis klavuzları, ve kısıtlayıcı program kilitleri,şifre vb. hastane yetkililerine teslim edilecektir. Hastanelerden tekrar talep edilmesi halinde herhangi bir ücret ödenmeden gönderilecektir.8) İsteklilerin teklif verdikleri kalemler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında ise bu ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bu durumu tevsik etmek üzere ürünlerin barkod(ürün) numarasını gösteren TITUBB' nın veya ÜTS' nin internet sitesinden aldıkları belgelerin sayı ve numaralarını yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 9-) İsteklilerin TİTUBB veya ÜTS kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayisi olduğunu tevsik eden TITUBB' nın veya ÜTS' nin internet sitesinden almış oldukları belgelere ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya TİTUBB' nın veya ÜTS' nin internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda ihale tarihi itibariyle bayilik kaydı bulunmayan isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.10-)İstekliler tarafından teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş beyana ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Teknik şartnameye uygunluk belgesi: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. 2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında cihazların veya ürünleri kullanma kılavuzu ve etiket bilgileri yönetmelikleri uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe etiket ve kullanma kılavuzu bulunmayan tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır. Yeterlilik tablosuna ekleme yapılamayacak olan bilgi ve belgeler için ihale komisyonunun gerek duyması halinde ihale sonrasında istekli firmalardan talep edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02013249