OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

TAŞINIR MALIN

S.N

PLAKA NO

MARKASI

CİNSİ

MODELİ

HALİHAZIR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

19TN799

MERCEDES

BENZ

SPRİNTER 315 CDI

2010

ÇALIŞIR DURUMDA

550.000,00

16.500,00

20.11.2023

13:30

 

TAŞINMAZ MALIN

S.N

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

HİSSE

CİNSİ

MUHAMMEN

GEÇİCİ

İHALE

SAATİ

BEDEL(TL)

TEMİNATI(TL)

TARİHİ

1

GÖLBAŞI

208

164

53,82

TAM

ARSA

15.000,00

450,00

20.11.2023

14:00

2

GÖLBAŞI

208

165

58,21

TAM

ARSA

15.000,00

450,00

20.11.2023

14:15

3

GÖLBAŞI

208

116

76,8

TAM

ARSA

15.000,00

450,00

20.11.2023

14:30

4

GÖLBAŞI

208

117

1617,41

TAM

ARSA

243.000,00

7.290,00

20.11.2023

14:45

5

GÖLBAŞI

208

118

1109,73

TAM

ARSA

166.500,00

4.995,00

20.11.2023

15:00

6

GÖLBAŞI

210

17

328,79

TAM

ARSA

50.000,00

1.500,00

20.11.2023

15:15

7

BİRTATLI

316

13

12,89

TAM

ARSA

5.000,00

150,00

20.11.2023

15:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınır ve taşınmaz malların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden, belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İsteklilerin; Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, kimlik kartı, Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, vekaleten katılacakların noter onaylı vekaletname, Tüzel kişilerde ise idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan 2023 yılında tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı belge, imza sirküsü ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna Teslim etmeleri gerekmektedir .

3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü)’nden 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4-Taşınır malların ihale sonrasında tescili ile ilgili her türlü doğacak olan vergiler (Kdv, Muayene, sigorta, proje) alıcıya aittir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

#ilangovtr Basın No ILN01927547