İHALE İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 805 Yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki ana hizmet binası 3. kat A blokta bulunan 97 m² kapalı alan, 100 m² açık alan ve 40 m² depo alanı olarak kullanılmak üzere toplam 237 m²  alanın; tüm inşaat, mekanik, elektrik işlerinin ve kafeterya imalatının yapılarak kafeteryanın, işletme gerekliliklerinin ve kiralayabilme şartlarının yüklenici tarafından sağlanarak, kafeterya olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması ve bu süre sonunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredilmesi işi 27/05/2024 Pazartesi günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinde ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki hastane ana hizmet binası A Blok 3. katta bulunan 97 m² kapalı alan, 100 m² açık alan ve 40 m² depo alanı olarak kullanılmak üzere toplam 237 m²  alanın; tüm inşaat, mekanik, elektrik işlerinin ve kafeterya imalatının yapılarak kafeteryanın, işletme gerekliliklerinin ve kiralayabilme şartlarının yüklenici tarafından sağlanarak, kafeterya olarak kullanılması için 1 (bir) yıllık muhammen kira bedeli 480.000,00 TL (Dörtyüzseksenbin Türk Lirası)  olup, kira bedeli aylık peşin ödenecektir.

2- İhale dokümanları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Mali İşler Müdürlüğünde ve/veya hastanemize ait https://corumeah.saglik.gov.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin ödemenin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş.  Çorum Şubesindeki TR 03 0001 2009 3120 0005 0001 04 iban no.lu hesabına yapılması ve makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.  İhale dokümanının satış bedeli 200,00 TL’dir. (İkiyüz Türk Lirası) İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

3- İhale Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda 27/05/2024 Pazartesi günü saat 10:00’da İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale dosyalarını 27/05/2024 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

4- Muhammen Bedelin % 30’u olan Geçici Teminat Tutarı 144.000,00 TL’dir. (Yüzkırkdörtbin Türk Lirası) Kesin Teminat tutarı ise Sözleşme Bedeline göre hesaplanacak olan 3 (üç) yıllık kira bedelinin % 6 (yüzde altı) sıdır. Geçici ve/veya Kesin Teminat bedelinin nakit olması halinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin Türkiye Halk Bankası Çorum Şubesindeki TR 03 0001 2009 3120 0005 0001 04 nolu ıban hesabına yatırılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1- Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3- Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu ve halen faaliyette olduğunu gösterir ihale tarihinin içinde bulunulan yılda alınmış belge,

5.4- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır.

5.5- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin aynı şartlara göre temin edecekleri belge,

5.6-      Türkiye genelinde en az 5 (beş) farklı ilde faaliyet gösteren şubesinin olduğuna dair belge.

5.7-      Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

5.8-      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı

5.9-      Şekli ve İçeriği Şartnamede Belirtilen Geçici Teminat:

5.9.1- Muhammen kira bedelinin % 30’u (yüzde otuz) oranında 144.000,00 TL (Yüzkırkdörtbin Türk Lirası) karşılığı nakit veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş ihale tarihinden itibaren süresiz banka teminat mektupları veya tahviller.

5.9.2- Geçici Teminat bedelinin nakit yatırılması halinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası Çorum Şubesi TR 03 0001 2009 3120 0005 0001 04 nolu IBAN hesabına yatırdığını gösteren makbuz.

5.10- İsteklilerin ortak girişim olması halinde hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.11-    İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.12-    2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.13-    Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu,

5.14-    İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.15-    İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

5.16-    İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının tek Ticari Sicil Gazetesinde de bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticari Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.17-    Tüm istekliler idari ve teknik şartnamelerinin her sayfasını okuyup anladığını belirten imzalı olarak ihale dosyasında sunmalıdır.

5.18-    İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi.

5.19-    İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak, İdarece istenen diğer belgeleri eksiksiz ibraz etmek şarttır. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların Noterce veya idarece onaylı olması gerekmektedir.

6- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 27/05/2024 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02032219