EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 236 ADET KIŞ LASTİĞİ

ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Müdürlüğümüz hizmet araçlarında kullanılmak üzere 236 adet kış lastiği mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1271211

1-İdarenin

a) Adı : ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası : 3642241009 - 3642256709

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Emniyet Müdürlüğümüz hizmet araçlarında kullanılmak üzere 236 adet kış lastiği

b) Niteliği, türü ve miktarı : 14 kalem toplam 236 adet kış lastiği alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği deposuna teslim edilecektir. Teslim edilen lastiklerin istif ve depo düzeninin sağlanması için yeterli sayıda çalışanı teslimatta yüklenici firma tarafından hazır bulunduracaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Yüklenicinin yazılı talebine istinaden İdaremiz süreyi uzatıp kısaltabilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Çorum İl Emniyet Müdürlüğü 3. Kat Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 -ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teklif edilen lastikler Türk Standartları veya Uluslararası standartlardan birine uygun olarak üretilecek, standartlara ilişkin (TSE, TRA, ETRTO, ECE veya EEC) uygunluk belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın No ILN01929300