ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, Tarım Caddesi’nde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen,

S.NO

Niteliği

Dış Kapı NO

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli  (TL)

Geçici Teminat (TL)

NOT

1

1, 2, 3 ve 4 numaralı büfeler

3/1-3/2-3/3-3/4

80.000,00TL+KDV

2.400,00TL

42. Madde Şartı

İşyerleri bede üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde, 3 yıl müddetle birlikte kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 27.06.2024 Perşembe günü saat: 15.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.İsteklilerde Aranan Belgeler: A-. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, B- Kanuni İkametgah Belgesi C- Türkiye' de Tebligat için adres gösterilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, E- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz,  F- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgah adreslerinin bağlı olduğu ilin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları. (Sabıkasızlık belgesi) G- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) K- Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, L- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. M- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır.  Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02050071